29 oktober 2020

Inzicht in consequenties RES

Hoe moet je nu als gemeente de gevolgen overzien van de keuzes in het RES-proces? En misschien nog wel een belangrijke ondertoon hoe weten inwoners nu wat de mogelijke gevolgen zijn. En vinden zij die gevolgen dan acceptabel of moeten er andere keuzes gemaakt worden? “Allemaal hele terechte vragen waar we vandaag een antwoord op hebben kunnen krijgen” aldus Gerard van de Breevaart, Statenlid namens de ChristenUnie&SGP-fractie. 

Wat speelt er. De gemeenten moeten juni 2021 de RES 1.0 indienen. Daarin dienen keuzes gemaakt te worden om de CO2 in de regio terug te dringen. Die keuzes worden gemaakt in de vorm van duurzame energie opwek-installaties. De meest bekende vormen zijn zonnevelden en windmolens. Veelal kiezen regio’s overigens ook deze vormen van energieopwekking. Echter, wat de keuze ook is, het heeft altijd consequenties. “Neem even als voorbeeld een windmolen, die neemt ruimte in beslag. Dat kan betekenen dat binnen een grote afstand van die molen geen huizen kunnen komen i.v.m. gezondheid en veiligheid. Is men zich daarvan bewust?” vraagt Gerard zich af. “En natuurlijk hebben wij als fractie voorkeuren als het gaat om bepaalde soorten installaties, maar daar is het in dit verband niet om te doen geweest. Het gaat puur om het inzichtelijk brengen van de consequenties voor mens, natuur, veiligheid, gezondheid, het energienetwerk maar zeker ook de interregionale impact.

Om de regio’s, gemeenten en Provinciale Staten in de besluitvorming een handvat te geven heeft de gedeputeerde op 28 oktober toegezegd dat hij een kaart gaat maken van Zuid-Holland waar alles keuzes van duurzame energie-opwekinstallaties van RES 1.0 op ingetekend worden. Tevens worden de strijdigheden met de woonplannen, infra, veiligheid, netwerk, provinciaal beleid etc. in kaart gebracht. Alvorens wordt besloten over RES 1.0 in de gemeenteraden en Provinciale Staten wordt deze impactkaart toegezonden aan de regio’s. Deze kaart is openbaar en kan dus door elke bewoner ingezien worden. “Hiermee wordt in onze optiek optimaal recht gedaan aan participatie, maar ook aan de juiste en complete informatievoorziening aan burgers. En uiteraard kan de besluitvorming ook volgens een zorgvuldige afweging plaatsvinden”, aldus Gerard.

Gerard van de Breevaart,
Statenlid ChristenUnie & SGP fractie Zuid-Holland