18 december 2019

Invoering Omgevingswet

De motie ‘Invoeringsplan Omgevingswet’ die de fractie ChristenUnie & SGP -mede namens D66, GroenLinks en PvdD- heeft ingediend, is in de Provinciale Statenvergadering van 18 december 2019 aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen om in het eerste kwartaal van 2020 een integraal Invoeringsplan Omgevingswet voor de provincie Zuid-Holland (inclusief de vijf omgevingsdiensten) aan PS aan te bieden. En tevens om PS, vanaf het tweede kwartaal 2020 elk kwartaal tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, over de voortgang te informeren.

De Omgevingswet treedt volgens de huidige planning op 1 januari 2021 in werking. De provincie Zuid-Holland werkt hard aan de voorbereidingen. De voortgang wordt deels gevolgd via de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid. Het aanpassen van provinciale visies, plannen en (omgevings)verordening is daarin benoemd. Een integraal beeld van alle noodzakelijke acties die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten zijn uitgevoerd ontbreekt. Provinciale Staten kan hierdoor moeilijk haar kaderstellende en controlerende taak uitoefenen. Daarom dienen wij deze motie in.

Hoe de provincie invulling gaat geven aan de doelen van de Omgevingswet en de verbeterdoelen van de stelselwijziging? De provincie moet veel regelen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De ‘harde’ kant. Het aanpassen van provinciale visies, plannen en (omgevings)verordeningen en het aansluiten op en ontsluiten van informatie via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De Omgevingswet draait juist om een andere manier van denken en werken; de meer ‘zachte’ kant. Integraal denken en doen. Benutten van afwegingsruimte. Investeren in participatieproces vooraf. Kortom, er zijn acties nodig gericht op aanpassen van processen en werkwijzen, opleiden, oefenen en participatie. Dat vraagt veel van de ambtelijke organisatie, het college van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten zelf. Is de provincie Zuid-Holland op tijd klaar voor de Omgevingswet? De ChristenUnie & SGP draagt met deze motie daar een steentje aan bij. Het college heeft aangegeven hier mee aan de slag te gaan.

Lees hier de volledige tekst van de motie Invoeringsplan Omgevingswet.