7 april 2021

Investeren in het brede Midden- en Kleinbedrijf

Op 7 april 2021 heeft Provinciale Staten het subsidieplafond van 1 miljoen euro voor 2021-2023 voor de nieuwe subsidieregeling MKB-deals Zuid-Holland bij hamerslag vastgesteld. Op initiatief van de ChristenUnie & SGP-fractie was in het coalitieakkoord extra aandacht voor het brede Midden- en Kleinbedrijf (MKB) opgenomen. ‘Onze’ gedeputeerde Willy de Zoete is hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Dit heeft onder meer geleid tot deze nieuwe subsidieregeling. De steun in de Staten hiervoor is breed.

Ter versterking van MKB heeft de provincie Zuid-Holland afgelopen jaren verschillende activiteiten en instrumenten ingezet, veelal gericht op het innovatieve en startende MKB. De ChristenUnie & SGP-fractie wil, naast blijvende aandacht voor deze innovatieve ‘koplopers’, ook aanvullende aandacht voor het ‘peloton’ of het zogenaamde ‘brede’ MKB. De MKB-bedrijven zijn de banenmotor én de economische motor van Zuid-Holland. In het coalitieakkoord is dan ook opgenomen: “We stimuleren ontwikkeling en toepassing van innovaties in het MKB, onder andere met de MIT-subsidieregeling en via nieuwe manieren om kennis te delen.”

De provincie gaat samen met gemeenten en bedrijfsleven in de regio plannen ter versterking van het MKB ontwikkelen en uitvoeren. Deze plannen worden vastgelegd in zogenaamde ‘MKB-Deals’. De activiteiten richten zich op één of meerdere van de volgende thema’s:  toepassing van innovatie en nieuwe kennis; digitalisering; toegang tot financiering; toegang tot talent; dienstverlening; of netwerkvorming. De provincie wil met het sluiten en financieren van MKB-Deals enerzijds regionale samenwerking aanjagen en anderzijds concrete activiteiten (helpen) uitvoeren. De ambitie is om 5 tot 7 MKB-Deals te sluiten met diverse regio’s in Zuid-Holland.

De provincie is nu in gesprek met veel partijen over welke MKB-deals afgesloten kunnen worden. De ChristenUnie & SGP-fractie is benieuwd naar de inhoud van de uiteindelijk deals en wat voor impuls zij geven aan het brede MKB. Bij succes, wordt vervolgd!

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie

Achtergrondinformatie