31 januari 2013

HOV-netwerk Zuid-Holland Noord

Tijdens de Statenvergadering van juni 2012 heeft onze fractie ingestemd met de aanpassing van de scope van de RijnGouweLijn naar een hoogwaardig netwerk voor openbaar vervoer in de regio Zuid-Holland Noord. Toen was de hoofdlijn aan de orde, tijdens de Statenvergadering van 31 januari 2013 kwam de concrete uitwerking aan de orde.

Statenlid Servaas Stoop begon zijn bijdrage met een compliment aan het adres van de gedeputeerde, omdat zij er in geslaagd is na veel overleg een aantal nieuwe overeenkomsten met de gemeenten af te sluiten. Daarnaast is het aanvankelijk geraamde tekort teruggebracht tot een klein overschot, dat voorlopig gereserveerd wordt. Daarom kon hij positief zijn over het ontwerpbesluit waarin is verwoord dat de gemeenten instemmen met de komst van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer, dat daarvoor aanpassingen nodig zijn voor de infrastructuur voor twee treinverbindingen en een buscorridor en dat de provincie en de gemeenten (en overigens ook de Rijksoverheid) aanzienlijke financiële middelen beschikbaar stellen. Lees hieronder de complete bijdrage.


Voorzitter, de sprekers voor mij hebben er al aan gerefereerd. In juni van het vorig jaar besloten Provinciale Staten aan de Gedeputeerde Staten een kader mee te geven. De uitspraak was om GS te verzoeken om het HOV-netwerk Zuid-Holland Noord verder uit te werken en GS te verzoeken om met de betrokken gemeenten enzovoorts gesprekken aan te gaan om tot nieuwe overeenkomsten te komen en om bestaande overeenkomsten te beëindigen. Tijdens de gedachtewisseling over dat voorstel is vanuit de fractie van de ChristenUnie en SGP een aantal aarzelingen naar voren gebracht, wij hebben een aantal vraagpunten geformuleerd. Onder andere de onzekerheid ten aanzien van het financieel perspectief van dat moment, maakte ons wat terughoudend, maar uiteindelijk hebben wij ingestemd met het voorstel. Vandaag ligt de uitwerking daarvan voor. GS hebben de opdracht voortvarend ter hand genomen, complimenten daarvoor aan het adres van de gedeputeerde, en nu ligt er een uitgebreide voordracht. Een van de kenmerken daarvan is dat er nu voldoende helderheid is. Een aantal vragen dat wij toen hadden, is opgehelderd. In de commissievergaderingen die wij in de achterliggende weken hebben gehad, zijn daar nieuwe vraagpunten bijgekomen die ook weer van een antwoord zijn voorzien. Het volgende kenmerk, waarover wij in juni aarzeling hadden, was een dekkingstekort van om en nabij de 40 miljoen euro. Ook daarover is helderheid ontstaan. Er lijkt nu een dekkingstekort van 3 miljoen te zijn. Ik zeg voorzichtig ‘lijkt’ want het is natuurlijk een ingewikkeld proces dat ingegaan moet worden en, gelet op de omvang van het project en de onzekerheidsmarges, zou dat nog anders uit kunnen pakken. De bedragen die genoemd zijn en de specificaties die daaronder gelegd zijn, geven ons echter voldoende vertrouwen. Kortom, er ligt een voordracht met als kernelementen:
a. Dat de overeenkomsten met de gemeenten in de regio voor een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer afgesloten kunnen worden. Op basis van de contacten die er tot nu toe zijn geweest en mededelingen die de gedeputeerde heeft gedaan, kunnen wij er ook van uitgaan dat gemeenten conform zullen besluiten.
b. Er liggen uitvoeringsbesluiten voor de aanpassingen aan de infrastructuur voor twee treinverbindingen en een buscorridor.
c. Als de voordracht werkelijkheid wordt, dan stellen wij gelden beschikbaar en kennen wij subsidies toe om het geheel mogelijk te maken.
Voor de fractie van de ChristenUnie en SGP is het geheel voldoende om daar nu vandaag ja tegen te zeggen. Wij gaan ervan uit dat wij ook in het vervolg nauwkeurig bij het proces worden betrokken want het gaat om iets dat heel veel impact heeft op het openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord, wat heel veel impact heeft op de totale bereikbaarheid van de regio en ook heel veel impact heeft op de provinciale portemonnee. Daarom is het ook aan ons om de vinger aan de pols te houden. Dank u wel.