29 juni 2023

Het ZH-PLG behandeld in de Provinciale Staten

Afgelopen woensdag 28 juni stond er een belangrijk debat op de agenda: het ZH-PLG, ook wel Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied genoemd. In dit programma brengt de provincie de belangen van water, natuur, stikstof en klimaat samen. Deze belangen bij elkaar vormen de randvoorwaarden, waar het landelijk gebied zich aan moet houden bij de ontwikkeling voor woningbouw, werkgelegenheid, landbouw en recreatie. Wanneer het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het ZH-PLG goedkeurt, ontvangt de provincie begin 2024 financiering om aan de slag te kunnen.

Tijdens het debat over het programma was Statenlid Nico de Jager namens de SGP woordvoerder. De SGP is binnen het ZH-PLG vóór een transitie in de landbouwsector, samen mét de landbouwsector, dóór de landbouwsector en tot behoud van de landbouwsector in Zuid-Holland. Echter is het programma nauwelijks tot niet besproken met de boeren en hebben de Provinciale Staten zich niet goed kunnen verdiepen in het essentiële rapport. Ook worden er teveel maatregelen genomen in de land- en tuinbouw, terwijl andere sectoren ook hun bijdrage dienen te leveren. Het is namelijk maar de vraag hoeveel de land- en tuinbouwsector bijdraagt aan een slechte waterkwaliteit ten opzichte van de grond, de dierenuitwerpselen, bedrijven en waterschappen.

ZH-PLG nog niet rijp om in te sturen

Wat de SGP betreft is het ZH-PLG nog niet rijp om in te sturen naar het Rijk. Echter zijn de Gedeputeerde Staten beslisbevoegd en kunnen de Provinciale Staten dit niet tegenhouden. Het ZH-PLG document is dus al vastgesteld, maar de GS sturen als tegemoetkoming een oplegnotitie mee naar het Rijk. Dit is een document met aanpassingen, die evenveel waarde hebben als het programma zelf.

Meegenomen punten in oplegnotitie

Door de woordvoering van Statenlid Nico de Jager heeft SGP Zuid-Holland gerealiseerd dat de volgende punten meegenomen worden in de oplegnotitie:

  1. Het perspectief van boeren wordt nog nadrukkelijker verankerd in het ZH-PLG.
  2. De KPI’s uit het ZH-PLG worden op basis van gelijkwaardigheid met alle partners in de gebieden ontwikkeld.
  3. De PS behoudt zich na ontvangen financiering het recht om in het vervolgproces andere voorstellen te doen dan dat het Rijk of EA nu gaat goedkeuren.
  4. Het Rijk moet PAS melders z.s.m. legaliseren en Zuid-Holland gaat hier met spoed zelf invulling aan geven.
  5. Er wordt een aanvulling gedaan op de punten rondom waterkwaliteit. Dit doen we aan de hand van onderzoek naar de lozers op open water (brengt in kaart wie van invloed zijn op de waterkwaliteit en wat zij o.a. lozen) Er wordt over alle lozers beleid gemaakt, niet alleen op land- en tuinbouw.
  6. We gaan samenwerkingsprincipes SMART maken, zodat ze toetsbaar zijn.

Daarnaast gaf SGP als standpunt mee aan de Gedeputeerde Staten dat de gronden ten behoeven van de land- en tuinbouwsector behouden blijven voor de sector. De GS gaf aan dat dit ook hun intentie is.