8 maart 2012

Goed voorstel Milieudefensie haalde het toch niet

Milieudefensie heeft, als eerste, gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een burgerinitiatief bij de Provincie Zuid-Holland in te dienen. Wanneer zoiets volgens de regels is ingediend, en dat is het geval, moet het provinciebestuur dit serieus bespreken. De Statenfractie ChristenUnie & SGP steunde het initiatief op een aantal onderdelen.

De fractie heeft aan de bespreking van het initiatief van harte meegewerkt, omdat het doel van het initiatief was de milieuvervuiling verder terug te dringen. De gezondheid van veel burgers lijdt immers aantoonbaar door de slechte luchtkwaliteit.

Milieudefensie wilde een onderzoek naar regionale kilometerbeprijzing. Het is de provincie wettelijk echter niet toegestaan zo’n beprijzing in te voeren. De vele tonnen die zo’n onderzoek zou kosten kunnen beter besteed worden aan de daadwerkelijke oplossing van problemen. Anders dan Milieudefensie denken wij dat op enkele plaatsen de aanleg van een weg een oplossing kan bieden.

Milieudefensie pleit ook voor de verdere aanleg van fietssnelwegen. Daar kan onze fractie mee instemmen. Met goede fietspaden is meer woon-werkverkeer per fiets mogelijk, zeker met een elektrische fiets.

Een derde Milieudefensie-voorstel was de instelling van een provinciale openbaar vervoer-autoriteit. Dat is iets waar de ChristenUnie & SGP-fractie al jaren voor pleit. In 2012 lopen de regelingen voor Haaglanden en Rotterdam af. Dat is een mooi moment voor de provincie om de totale regie over het openbaar vervoer te nemen. Gedeputeerde Staten heeft geoordeeld dat dit laatste voorstel niet aan de vereisten voor een burgerinitiatief voldoet. Jammer, dit was een mooie kans om te bezien hoe de regie over het openbaar vervoer in Zuid-Holland verbeterd kan worden. Want dat het beter moet, dat zullen veel reizigers met ons eens zijn.

NB. De voorstellen werden verworpen maar GS zegde toe nog te laten weten welke onderdelen uit voorstel over de fietssnelwegen zullen worden meegenomen in het provinciale fietsplan.