12 december 2012

Geen Factory Outlet Centre (FOC) Bleizo

Er komt geen Factory Outlet Centre (FOC) langs de A12 bij Zoetermeer. De stem van de fractie ChristenUnie&SGP bleek doorslaggevend. In de vergadering van de Statencommissie had de fractie CU&SGP een groot aantal vragen aan de gedeputeerde gesteld over de plannen voor realisering van FOC Bleizo, een winkelcentrum voor hoogwaardige goederen in de kledingbranche. Het FOC zou gerealiseerd moeten worden bij een vervoersknooppunt van A12 en openbaar vervoer.

De belangrijkste overwegingen voor de fractie zijn het huidige beleid, draagvlak en branchevoorwaarden. In afwijking van het bestaande beleid waarin een FOC niet mogelijk was, voerden Gedeputeerde Staten (GS) aan dat er voldoende vraag naar een dergelijk centrum is. De regionale economie zou erdoor versterkt worden. Tegelijk zijn er al grote veranderingen in het koopgedrag van de consument waardoor de detailhandel onder forse druk staat. Deze autonome ontwikkeling zou, tezamen met de realisering van het FOC, een negatief effect van tussen de 8 en 15 procent op de detailhandel in iets verder weg gelegen gemeenten hebben en daarmee een negatieve invloed op de leefbaarheid van de kernen.
Onder gemeenten, bedrijfsleven en detailhandel is het draagvlak niet overwegend positief, aldus Henk van Dieren namens de fractie.

Om het negatieve effect voor de lokale middenstand zoveel mogelijk te beperken, had GS een maximale poging gedaan door in het bestemmingsplan vast te willen laten leggen welke categorie goederen hoogwaardig, en daarmee toegelaten wordt voor verkoop in het FOC. De fractie vindt de garanties onvoldoende; wie controleert deze voorwaarden? Volgens de fractie is het bestemmingsplan een oneigenlijk instrument voor deze criteria. De ontsnappingsmogelijkheden zijn waarschijnlijk te groot.
De fractie verwacht dat een FOC de situatie voor de detailhandel nog verder zal verzwaren.