1 juli 2013

Geen bedrijventerrein in Oostvlietpolder

De Oostvlietpolder in Leiden verliest de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Of er echt behoefe is aan een alternatief staat voor de ChristenUnie&SGP-Statenfractie nog niet vast. Voor een afgewogen besluit zouden eerst meer gegevens op tafel moeten komen.

De fractie ChristenUnie&SGP kon ruimhartig instemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om de bestemming van de Oostvlietpolder te wijzigen van ‘bedrijventerrein’ in ‘groen’. Dat besluit was al een paar keer uitgesteld.
In het voorstel van GS was opgenomen dat Veenderveld, een gebied in de gemeente Kaag en Braassem aan de oostzijde van de A44, als compensatie voor de Oostvlietpolder werd aangewezen. De fractie pleitte samen met een aantal andere fracties voor een betere onderbouwing van het voorstel om Veenderveld een bedrijvenbestemming te geven. Op veel plaatsen zijn bedrijventerreinen met lege plekken en andere, reeds geplande bedrijventerreinen, komen niet tot ontwikkeling. Binnenkort zullen actuele cijfers over de behoeften aan wonen, bedrijven en kantoren bekend worden. Fractielid Henk van Dieren: “Met die actuele cijfers kunnen we een afgewogen standpunt over de behoefte aan bedrijventerreinen innemen”.

Omdat het Veenderveld in het Groene Hart ligt en een belangrijk weidevogelgebied is, heeft de bestemming ‘bedrijventerrein’ zeker niet de voorkeur en een belangrijk bezwaar is ook dat de bodemgesteldheid voor het aanleggen van een bedrijventerrein niet aantrekkelijk is, aldus Van Dieren.

Gedeputeerde Veldhuijzen wilde geen verder uitstel en vond dat er voldoende reden is om Veenderveld als bedrijventerrein te bestemmen. De Staten accepteerden het voorstel maar wel met een belangrijke toezegging. Bij de ontwikkeling van Veenderveld zal de "nieuwe" SER-ladder met criteria voor duurzame ontwikkeling, alsnog worden toegepast. Concreet betekent dat dat definitieve ontwikkeling nog niet 100 procent zeker is.