13 oktober 2021

Geborgde zetels verminderen? Overleg dat met de waterschappen!

Op 13 oktober is in de Provinciale Statenvergadering het initiatiefvoorstel ‘Aanpassing regelementen Zuid-Hollandse waterschappen’ besproken en geamendeerd aangenomen, ingediend door PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, 50PLUS, Groep JA21 en PVV.

In het oorspronkelijke voorstel wordt voorgesteld om de verdeling te wijzigen tussen de categorieën ingezetenen en geborgde zetels van de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, en Hollandse Delta. Het aantal geborgde zetels wordt in dit voorstel vastgesteld op het wettelijk minimum van zeven. Op dit moment hebben deze waterschappen negen geborgde zetels.

Het bestuur van een waterschap bestaat uit verschillende soorten bestuursleden: ingezetenen en ‘categorieën van belanghebbenden’, oftewel de geborgde zetels. De ingezetenen zijn rechtstreeks door burgers gekozen en zij vertegenwoordigen de algemene belangen van de inwoners in het werkgebied van het waterschap. De geborgde zetels worden benoemd door belangenorganisaties en zij vertegenwoordigen de specifieke deelbelangen van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Wettelijk is vastgelegd dat het aantal geborgde zetels binnen een waterschap tussen de zeven en maximaal negen mag liggen. Het is aan Provinciale Staten om dit aantal te bepalen. 

Waarom dit voorstel?
Met dit voorstel willen de indieners, naar eigen zeggen, recht doen aan de huidige maatschappelijke verhoudingen. De geborgde zetels zouden teveel zeggenschap hebben in vergelijking met dat van de Zuid-Hollandse inwoner. Met andere woorden, het is niet meer democratisch.

Ons standpunt
Bij de behandeling van dit voorstel kwam naar voren dat de gevolgde procedure juridisch niet juist is. Het ontwerp van het besluit om de reglementen te wijzigen had pas opgesteld mogen worden, nadat gedeputeerde staten (GS) met het dagelijks bestuur van de waterschappen hierover van gedachten hebben gewisseld. Ook met de twee provincies is geen overleg gevoerd. Met de aangenomen amendementen is geprobeerd deze juridische gebreken te repareren. GS krijgt alsnog de opdracht om dit overleg op te starten. Daarnaast wordt er in het voorstel gesproken over het voornemen tot wijziging van de reglementen in plaats van het wijzigen.

Naar onze mening repareren de amendementen de juridische gebreken niet en blijft er sprake van onbehoorlijk bestuur. De beslissing is met het voorstel al genomen, zonder dat eerst de dialoog is aangegaan met de waterschappen en andere provincies. Dit kun je niet repareren door achteraf GS de procedurele stappen te laten zetten die vooraf genomen moeten worden. Daarom hebben we niet ingestemd.

Los daarvan is dit onderwerp geen gemakkelijk onderwerp. Ook in onze achterban wordt er inhoudelijk verschillend over gedacht. Binnen onze fractie hebben we het uitvoerig gehad over de geborgde zetels binnen de waterschappen.

Inhoudelijk steunen wij het gewijzigde voorstel niet, omdat in de Tweede Kamer al een initiatiefwetsvoorstel behandeld wordt om het systeem van geborgde zetels helemaal af te schaffen. In dit licht vinden wij het niet passend om ons ook met dit onderwerp bezig te houden en neigt het naar symboolpolitiek. Daarnaast hebben wij geen goede inhoudelijk argumenten gehoord, waarom het noodzakelijk is om het aantal geborgde zetels terug te brengen. Het wordt ons daarom niet duidelijk wat de werkelijke reden achter dit voorstel is.

In het voorstel wordt door de indieners een tegenstelling gecreëerd tussen boeren aan de ene kant en biodiversiteit en klimaatadaptatie aan de andere kant. Terwijl veel boeren juist hard bezig zijn met onder andere verduurzaming, natuur inclusief boeren, het tegengaan van bodemdaling en co2-uitstoot en biodiversiteit. Een mooi voorbeeld hiervan is de proeftuin in Krimpenerwaard. We moeten met elkaar de provincie toekomstbestendig en biodivers maken en het helpt dan niet om op deze manier, met dit voorstel, de uitvoerders te minimaliseren. De kloof tussen burger en politiek zal door deze werkwijze zeker niet verkleinen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Djoeki van Woerden-Kerssen of Nico de Jager.