13 november 2021

Fractie op de bres voor meer ruimte voor gemeenten om te bouwen

In de Statenvergadering van woensdag 10 november bepleitte Statenlid Van de Breevaart voor meer ruimten voor gemeenten om te bouwen. Veel gemeenten voelen zich nu belemmerd door het gevoerde beleid van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Van de Breevaart (CU&SGP): ‘Hoe denken we de woningcrisis aan te pakken? Hoe werken we hierin samen met onze partners, oftewel de gemeenten? Wat ons betreft niet zoals Gedeputeerde Staten het nu in de begroting voor 2022 hebben verwoord.’ Maar wat staat er dan in deze begroting?

Onverwachte maatregel
Gedeputeerde Staten (GS) geven in de begroting aan dat gemeenten niet mogen zoeken naar locaties voor woningbouw buiten bestaand dorps- en stadsgebied (BSD). Dat is een onverwachte maatregel van GS, maar wel met grote gevolgen voor gemeenten en zeker voor de inwoners. Uiteraard is de Statenfractie aan de slag gegaan om allereerst helder te krijgen waarom deze bijzonder gevoelige regel is toegevoegd. ‘Na een intensief traject is het antwoord uiteindelijk gekomen’, geeft Van de Breevaart aan. ‘De maatregel was eigenlijk bedoeld om alleen grote nieuwe woningbouwlocaties uit te sluiten, omdat daar volgens GS nu geen behoefte aan is. Die specificering staat echter niet in de begrotingstekst. Veel gemeenten hebben die tekst dan ook heel anders gelezen.’

Maatwerk
Gelukkig deelt een overgrote meerderheid van Provinciale Staten de zorgen van de CU&SGP-fractie over deze tekst. Van de Breevaart: ‘Het uitsluiten van kleine én grote locaties buiten BSD is niet waar gemeenten en inwoners behoefte aan hebben. Zeker niet omdat het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties vaak langer duurt en veel impact heeft. Maatwerk is hierin van essentieel belang. De coalitie heeft aan het begin van de coalitieperiode uitgesproken bij vóórkeur binnen BSD te bouwen.’

Toezegging
Toegezegd is dat Gedeputeerde Staten geen beperking opleggen als het gaat om locaties buiten BSD die in overeenstemming zijn met het coalitieakkoord. Gedeputeerde Koning zal de toezegging bevestigen per brief aan Provinciale Staten. Hiermee is voor alle gemeenten inzichtelijk dat de in de begroting vermelde beperking niet geldt. Door de toezegging is deze beperking geneutraliseerd. ‘We zijn blij dat het volledig uitsluiten van woningbouwlocaties buiten steden en dorpen door erg weinig fracties wordt gedragen en dat de reparatie van dit ongewenste voorstel tijdig heeft plaatsgevonden. Een positief gevolg hiervan is dat gemeenten verder kunnen om plannen te ontwikkelen voor woningbouw waarbij leefbaarheid, sociale veiligheid en klimaatadaptief bouwen niet worden belemmerd door een provinciale eis om ongebreideld te verdichten’, sluit Van de Breevaart af.