12 april 2021

Erasmusvaart: voorsorteren en integraal aanpakken

Stortbuien, hittestress in verstedelijkte gebieden en watertekort. De verwachting is dat we de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met extremer weer. Sinds eind vorige eeuw zijn er vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeenten Westland en Den Haag en de provincie plannen gemaakt om een Erasmusvaart te graven tussen Den Haag en Westland, globaal tussen de Wennetjessloot en de Strijp. Dan kan in het versteende gedeelte van Den Haag het water beter worden afgevoerd of vastgehouden. De provinciale fracties ChristenUnie & SGP, CDA, D66, VVD, GroenLinks en PvdA vragen binnen de provincie aandacht voor het project. Dit jaar gaat de verkenning van start.

Djoeki van Woerden (ChristenUnie & SGP): “Het is een prachtig en complex, ambitieus project. Het doel is het aanleggen van een robuust watersysteem tussen Westland en Den Haag. Wij vragen om een integrale blik op het project, bekijk de kansen in samenhang. Het heeft relaties met de woningbouwopgave, de tuinbouw in het Westland, de aanpak van de N211. Het biedt kansen voor recreatie, voor het versterken van natuur en leefklimaat en het realiseren van een ecologische zone. Goed dat dit jaar het draagvlak voor het project bij overheden en inwoners wordt verkend en dat een financieringsstrategie wordt uitgewerkt.”

Kirsten Wilkeshuis (D66): ”Dit project vraagt om een aanpak in de geest van de Omgevingswet, dat wil zeggen: onderzoekend ontwerpen, met alle betrokken partijen een totaalplaatje maken van de verschillende opgaven. Dat vraagt om meer integraal dan sectoraal werken, kijk vanuit verschillende disciplines hoe je de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren.”

Michel Rogier (CDA): “Dit is ook een uitgelezen kans om de waterberging én leefbaarheid in Den Haag Zuidwest sterk te verbeteren. Wij horen graag van het college in hoeverre de provincie samen met gemeenten en het waterschap nu al bij ruimtelijke plannen wil voorsorteren op de aanleg van de Erasmusvaart om later onnodige kosten te voorkomen. Worden er nu geen besluiten genomen die verhinderen dat de Erasmusvaart kan worden aangelegd?”

Willem Minderhout (PvdA) benadrukt het belang van recreatie: “Waterrecreatie wordt steeds belangrijker. Als deze schakel in het netwerk verbeterd kan worden dan zal dat ook nog een impuls geven aan Den Haag Zuidwest.”

Robert Klumpes (GroenLinks): “Klimaatwetenschappers verwachten in de toekomst nog meer perioden van droogte afgewisseld met steeds heftiger regenbuien. Een goede waterhuishouding in onze provincie is daarom belangrijk, zodat niet 80% van het zoete water zomaar de zee instroomt, terwijl we dat elders nog goed kunnen gebruiken. De Erasmusvaart zou daaraan een goede bijdrage kunnen leveren.”

De fracties hebben een aantal vragen gesteld aan het provinciebestuur. Zij horen graag welke concrete stappen worden gezet in de verkenningsfase en op welke momenten inwoners worden betrokken bij deze verkenning.

Djoeki van Woerden-Kerssen, Statenlid ChristenUnie

Link naar de vragen: (download in PDF)