12 februari 2014

Eindelijk duidelijkheid over natuurbeheer

Het is eindelijk duidelijk wat er met het natuurbeheer gaat gebeuren. Na de besluitvorming in december over de ruimtelijke regelgeving, besloten Provinciale Staten in januari over de Uitvoeringsstrategie Ecologische Hoofdstructuur.

Fractielid Henk van Dieren: “Gemeenten, waterschappen, agrariërs en belanghebbende burgers weten nu eindelijk waar zij aan toe zijn”.
Sinds 2010 werd als gevolg van aangekondigde bezuinigingen op rijksniveau, over natuurbeheer gediscussieerd. Recent werden tussen Rijk en provincies nieuwe afspraken gemaakt waardoor de besluitvorming bij provincies kan worden afgerond. De fractie juicht het toe dat aan de langdurige onzekerheid nu een einde komt.

Met de aanwijzing van de gronden (in december) en de vaststelling van het budget dat nodig is voor de uitvoering (in januari), is ook bekend welke gronden niet meer nodig zijn voor natuur. Een klein deel wordt als reserve aangemerkt maar is voor de agrariër volledig beschikbaar. De provincie wil de gronden buiten de EHS successievelijk op de markt gaan brengen.

Een van de gevolgen van het nu genomen besluit is dat de provincies het volledige eigendom krijgen over gronden, de zgn. BBL-gronden, die nu nog aan het Rijk toebehoren. Verder komt agrarisch natuurbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met ingang van 2016 weer in handen van de provincies.
De fractie stelde bij monde van Van Dieren dat de Staten op de hoogte gehouden moeten worden over de ontwikkelingen en de kosten en opbrengsten die met het natuurbeheer zijn gemoeid. In 2027 moet het geheel afgerond zijn.