20 juni 2022

Eerste burgerberaad Zuid-Holland

Participatie wordt voor de overheid steeds belangrijker. Onder de Omgevingswet geldt een participatieverplichting en in 2018 hebben Provinciale Staten een participatievisie vastgesteld. Met GroenLinks en een aantal andere partijen hebben wij afgelopen woensdag het college van Gedeputeerde Staten via een motie opgeroepen om deze Statenperiode een burgerberaad te organiseren. De motie is aangenomen.

Het is belangrijk dat we ons als politici altijd breed informeren voordat we besluiten nemen. Een burgerberaad ontslaat ons niet van die taak, maar zo’n beraad kan wel van meerwaarde zijn om de betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming te vergroten. In Spreuken 15:22 staat het al: Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door een veelheid aan raadgevers komt iets tot stand. 

Met een burgerberaad doen we een beroep op de creativiteit, de kennis en de ervaring van een grote groep willekeurig uitgenodigde inwoners van Zuid-Holland. De voorstellen die voortkomen uit het beraad proberen we een plek te geven in de volgende Statenperiode. Als bepaalde voorstellen niet worden overgenomen dan moeten we goed motiveren waarom niet.

Wij hebben als fractie een aantal voorwaarden gesteld en aandachtspunten meegegeven aan het college. Een voorwaarde is dat de onderwerpen voor het burgerberaad vallen binnen de bevoegdheid van de provincie, zodat er echt iets te beïnvloeden is en dat we niet afhankelijk zijn van het commitment van andere bestuurslagen. Een andere voorwaarde is dat er rond die onderwerpen geen andere participatietrajecten en gebiedsprocessen lopen.

Ook vinden wij als fractie de toegankelijkheid van het beraad heel belangrijk. Het zou goed zijn als het een burgerberaad wordt met een brede mix aan deelnemers: jong en oud, uit dorpen en steden en waaraan een inwoner van elk opleidingsniveau kan deelnemen. Het burgerberaad moet toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking en bereikbaar via Openbaar Vervoer.

Onze oproep aan het college is dan ook: Leg in eenvoudige taal goed uit wat de provincie doet, welke onderwerpen men kan bespreken in het beraad en wat precies de speelruimte is wat betreft beleidsvorming en -beïnvloeding om teleurstelling bij de deelnemers te voorkomen. We hebben het college geadviseerd om werkvormen te kiezen waardoor niet alleen de inbreng van mensen die welbespraakt zijn wordt gehoord, maar ook die van mensen die liever niet op de voorgrond treden.

Meer informatie, zoals de notitie burgerberaad en de motie kunt u hier onder agendapunt 2d vinden.

Djoeki van Woerden-Kerssen
Statenlid ChristenUnie