15 juni 2022

Een dag met werkbezoeken

Op woensdag 8 juni jl. heeft een deel van onze fractie werkbezoeken afgelegd aan de Donkse Laagten en aan Rijswijk en Delft. De werkbezoeken hadden als onderwerp weidevogels respectievelijk klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Hieronder kunt u lezen wat zij daar gezien, gehoord en geleerd hebben.  

Werkbezoek door de Staten aan de Donkse Laagten

De provincie Zuid-Holland beschermt boerenlandvogels; vogels zoals patrijzen, veldleeuweriken, grutto’s (de koning van de weidevogels), kieviten, gele kwikstaarten en tureluurs. Vandaag bezochten we de Donkse Laagten in de prachtige Alblasserwaard, onderdeel van het Groene Hart. We zijn bijgespijkerd over waterhuishouding, zonnepompen, plasdras (waterstand gelijk aan maaiveld), kuikenoverleving, veenweidestrategie en legselbeheer (bescherming van nesten). We hebben in de praktijk een mooie samenwerking gezien tussen provincie, Staatsbosbeheer (SBB) en collectief Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, waar boeren en de provincie zich inzetten voor duurzaam en effectief weidevogelbeheer. De Donkse Laagten is een van de vogelrichtlijngebieden in Zuid-Holland wat beheerd wordt door SBB. Het gebied bestaat uit vochtige en natte graslanden waar de weidevogels kunnen broeden of overwinteren. Andere gebieden zijn bijvoorbeeld de Avelingen en de Ruige Weide.

De acties in de Donkse Laagten zijn succesvol: inmiddels zit het gebied qua aantallen broedparen meer dan honderd procent boven de norm. Toch zijn we er nog niet. Het aantal boerenlandvogels gaat ondanks alle acties nog steeds achteruit. 

Het bezoek aan het bedrijf van biologische geitenboer Van den Bergh maakte duidelijk dat de combinatie van pakketten maatregelen; zoals niet maaien tot 15 juni, kruidenrijke grassen en nestbescherming goed zijn, maar duurzame maatregelen nemen maatwerk is. Zodat iedere boer een keuze kan maken om biodiversiteit te bevorderen. 

‘Gezamenlijk stappen blijven zetten om de weidevogels te beschermen is nodig. We zijn er nog niet’, beaamt ook voorzitter Kees de Jong van het collectief. 

Klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen, hoe ziet dat eruit?

Op werkbezoek in Rijswijk hebben we onder leiding van de wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en stadsbeheer kunnen zien hoe natuurinclusief gebouwd wordt. We bezochten de wijk RijswijkBuiten, een wijk zonder aansluiting op het gasnet. Huizen worden verwarmd via warmtepompen en zonnepanelen. In deze wijk is veel ruimte voor natuur om biodiversiteit te stimuleren. Groenstroken vangen piekbuien op en werken verkoelend in hete zomers. Een deel van de bestrating is waterdoorlatend zodat de riolen bij hevige neerslag niet overstromen. In de gevels van de huizen zijn uitsparingen aangebracht om vogels de kans te geven zich te nestelen. 

In Delft bezochten we The Green Village/VP-Delta, een vrijplaats voor innovatie op het gebied van klimaatadaptatie. Van een aantal ondernemers kregen wij inspirerende voorbeelden te zien van hulpmiddelen om wijken klimaatbestendig in te richten: bouwstenen om daken via luchtcirculatie af te koelen en in de winter te isoleren, een systeem met een laag schelpen om water te bufferen en te zuiveren en waterdoorlatende tegels om parkeerplaatsen te vergroenen en daardoor riolering bij piekbuien minder te belasten.

Onder andere de gemeenten Delft en Rijswijk hebben het convenant klimaatadaptief bouwen ondertekend. Meer informatie daarover kunt u hier vinden. 

Charlotte Scholtens, Nico de Jager en Djoeki van Woerden-Kerssen