17 maart 2022

Droge voeten, schoon (grond)water, voldoende water

Droge voeten, schoon (grond)water, voldoende water

Het regionaal waterprogramma 2022-2027 is woensdag 9 maart unaniem vastgesteld door Provinciale Staten. Het programma beschrijft hoe de provincie uitwerking geeft aan de Europese richtlijnen over water en het wordt onderdeel van het omgevingsprogramma.

Aan het begin van onze inbreng hebben we stilgestaan bij Biddag en bij hen die gebukt gaan onder onrecht en die het tegenovergestelde van het gebod “Heb uw naaste lief als uzelf” aan den lijve ondervinden, dichtbij en ver weg. Amos 5:24: “Laat het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.”

Het regionaal waterprogramma hebben wij uitgebreid besproken in Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu op 16 februari en in Provinciale Staten hebben we aandacht gevraagd voor een aantal zaken. Het waterprogramma is het resultaat van een uitgebreid beleidstraject en van overleg met vele waterpartners. Kort samengevat gaat het verplichte gedeelte van het waterprogramma over droge voeten, schoon water en voldoende water. 

Droge voeten: We hebben vertrouwen in de fysieke maatregelen die waterschappen treffen en in de inspanningen om meerlaagsveiligheid invulling te geven. Dat wil zeggen: waterkeringen op orde, crisis-organisatie op orde en gevolgen beperken. We vinden het belangrijk dat we als overheden water en bodem steeds meer als uitgangspunt nemen bij ruimtelijke plannen. Aan het college hebben we gevraagd alert te zijn op digitale veiligheid van waterwerken. Uit het onderzoek “Digitale dijkverzwaring” van de Algemene Rekenkamer bleek in 2019 namelijk dat de digitale veiligheid van waterwerken niet overal op orde is. Volgens het college is digitale veiligheid een taak van het Rijk.

Schoon water: Het is een hele grote opgave om de Kader Richtlijn Water-doelen in 2027 te behalen. Wij kijken uit naar de routekaart die door gedeputeerde aan onze fractie is toegezegd om beter zicht te krijgen op welke stappen met bijbehorende kosten we nog met de waterpartners moeten zetten om de KRW-doelen te halen. Wat betreft grondwater: de Wet Bodembescherming wordt opgenomen in de Omgevingswet en dan krijgen gemeenten een rol in de risico-beoordeling van grondwaterkwaliteit en -verontreiniging. Maar de consequenties daarvan zijn nog niet helemaal duidelijk, dat blijkt uit de zienswijzen van gemeenten en waterschappen. We hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om zo spoedig mogelijk die duidelijkheid te scheppen, we zullen dat nauwlettend volgen. 

We hebben het college bedankt voor de inspanningen voor de bescherming van grond- en drinkwater. Winning van Geothermie is een mooie duurzame ontwikkeling als je de bescherming van grond- en drinkwatervoorraden tenminste goed regelt, en dat heeft het college gedaan. Rechte en schuine boringen naar aardwarmte in en van buiten grondwaterbeschermingsgebieden zijn niet toegestaan volgens de provinciale milieuverordening en ook het Rijk en het ministerie van EZK lijken nu op die lijn te zitten. Tot slot hebben we aandacht gevraagd voor voldoende water in tijden van droogte. Er is landelijk een verdringingsreeks oppervlaktewater vastgesteld en als provincie kunnen we een verdringingsreeks grondwater instellen. Op dit moment is dat vooral van belang voor de zandgronden in het oosten van het land. Maar wij willen graag een proactieve houding zien van Gedeputeerde Staten. Het duurt namelijk erg lang voordat grondwatervoorraden aangevuld zijn, je wilt niet pas een verdeling vaststellen als de nood aan de man is in tijden van droogte. Graag zien wij dat het college van tevoren over nut en noodzaak van een verdringingsreeks grondwater nadenkt samen met de waterpartners, bijvoorbeeld in Rijn-West verband waar gedeputeerde voorzitter van is. Het college heeft toegezegd daarop terug te komen in een technische brief.

Het Statenvoorstel vaststelling Regionaal Waterprogramma en bijbehorende stukken zijn te raadplegen onder agendapunt 2 (bespreekstukken) via Vergadering Provinciale Staten 09-03-2022 Provincie Zuid-Holland (notubiz.nl)

Djoeki van Woerden-Kerssen