16 april 2022

De Heer' is waarlijk opgestaan!

Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. (Mattheüs 28:5-6)

De ChristenUnie en SGP Statenfractie wensen u gezegende paasdagen!