4 februari 2019

De eerste hoorzitting

Vandaag een hoorzitting met betrekking tot de provincie brede Omgevingsvisie in Zuid-Holland. Voor wat betreft het algemene stuk met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving is gekozen voor een beleidsneutrale omzetting van de huidige Verordening en het beleid naar een visie die vooruitloopt op de Omgevingswet. Deze Omgevingswet, voorzien in 2022-2022, bundelt diverse wetten en regelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Meer ‘beleidsrijke’ onderdelen zijn de zogenaamde groen-blauwe leefomgeving en kantoren. Op de eerste dag van februari 2019 werd daarvoor in de Staten een hele dag ingeruimd om de indieners van zienswijzen in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen toe te lichten. Door het weer of andere redenen hadden uiteindelijk toch verschillende gemeenten en organisaties hun verzoek tot het mondeling toelichten ingetrokken. Namens de SGP/ChristenUnie was ik bij die hoorzitting aanwezig. Vanaf de publieke tribune ‘ondersteund’ door mijn voorganger Henk van Dieren.

Nu was ik uiteraard als gemeenteraadslid gewend dat er gebruik gemaakt werd van inspraak. Denk aan nieuwe ruimtelijke visies, bestemmingsplannen en dergelijke. Doorgaans verontruste burgers die verstedelijking op zich af zagen komen, ouders die opkwamen voor een veilige route van huis naar school of ondernemers die zich beperkt zagen in bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden. De inspraak bij een Provincie is in die zin toch heel anders. Ging het in mijn woongemeente Waddinxveen over een “beperkt deel” van de gemeente en bij uitzondering over de hele ruimtelijke inrichting van mijn woongemeente, bij de Omgevingsvisie van de Provincie ging het ook om heel de provincie. Geen ‘individuele burgers’, maar belangengroepen, gemeenten, organisaties die voor een deelbelang opkwamen, zorgen rondom de kwaliteit van een historische kern aankaartten of pleitten voor bescherming van wandelpaden in het landelijke gebied. Dat is toch even schakelen op een ‘ander niveau’. Van heel concreet in mijn eigen woonomgeving schakelen naar thema’s waar ik nog niet eerder mee was geconfronteerd. Ook leerzaam. Ook aardig mee te maken  hoe goed de onderlinge verhoudingen zijn. Tussen de middag met elkaar aan tafel de lunch gebruiken. SP, SGP/ChristenUnie, PvdA, VVD, CDA, D66 en PVV aan één en dezelfde tafel in de kantine van de provincie, overleggend of we een motie of amendement indienen, sprekend over hangjeugd en Pokémon, over…… noem maar op. Mooi dat de sfeer goed en open is. Mijn eerste ervaring ná de vergadering van Provinciale Staten is in ieder geval positief.

Waddinxveen / Den Haag, 1 februari 2019

 

Peter van den Berg
(namens de SGP/ChristenUnie-fractie lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland)