23 april 2020

ChristenUnie & SGP benadrukken de kracht van het gebed

In de Provinciale Statenvergadering van vandaag heeft onze fractievoorzitter Nico de Jager zijn woordvoering gehouden bij de behandeling van de 1ste begrotingswijziging.

In die woordvoering wordt ingegaan op de visie van de fractie dat wij geloven dat de wijsheid en draagkracht ons mede gegeven wordt in de verhoring van onze gebeden. Onze fractie denkt dan ook aan de velen in Zuid-Holland die dat mede doen door het gebed.

Ook Cultuur en erfgoed vindt de fractie belangrijk, dat verbindt mensen. Daarom heeft de ChristenUnie & SGP fractie, samen met zeven andere fracties, vandaag een amendement ingediend om de subsidieplafonds van het Erfgoedhuis en vier instellingen van de Basisvoorziening Cultuur met in totaal € 250.000 op te hogen.

Er is aandacht gevraagd voor Natuur, landbouw en Water. We verwachten dat GS vaart maakt met het uitvoeren van plannen die er liggen rond het bevorderen van biodiversiteit en het realiseren van Natuur Netwerk Nederland (NNN). De fractie heeft ook vragen gesteld over de positie van de landbouwers en agrariërs: niet iedereen kan mee in de huidige ontwikkelingen, hoe gaan wij dat ondersteunen? En we vragen GS hoe ze de doelen van de Kader Richtlijn Water voldoende gaan borgen.

De fractie wil inzet op de best bereikbare provincie. We missen aandacht voor het personen- en vrachtvervoer over water en een integrale visie op bereikbaarheid. En in een gezond Zuid-Holland zouden we graag de aandacht zien verschuiven van achteraf controleren (door vergunningen, handhaving etc.) naar preventie aan de voorkant. Woningbouw: de fractie vindt het belangrijk dat er ingezet wordt op bouwen van woningen voor alle doelgroepen.

Nico eindigde zijn woordvoering met de volgende wens: ‘Van harte wensen wij Gedeputeerde Staten en de organisatie Gods zegen toe in uw belangrijke werk!’.

De Provinciale Statenvergadering -en ook de stemming over moties en amendementen- wordt niet fysiek in het provinciehuis gehouden, maar vindt digitaal plaats. Dit gaat prima dankzij de technische mogelijkheden en onder de vakkundig leiding van voorzitter Jaap Smit.

De volledige woordvoering kunt u hier vinden (PDF).