2 januari 2019

Bijzonder afscheid van een bijzonder Statenlid

Impressie van het vertrek van Henk van Dieren

De laatste vergadering van Provinciale Staten in 2018 was een heel bijzondere. De Staten moesten afscheid nemen van ons fractielid Henk van Dieren. De oorzaak is uniek: vanaf 1 januari 2019 woont hij in de provincie Utrecht als gevolg van het feit dat de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden onderdeel is van die provincie.

Henk kon tijdens de vergadering bij een bespreekpunt nog eens benadrukken hoe belangrijk het is dat er zuiverheid is in de verantwoordelijkheden van Provinciale Staten (PS) ten opzichte van Gedeputeerde Staten (GS). Dat gebeurde bij bespreking van het stuk Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening naar aanleiding van de locatie Zwethof (gemeente Zoeterwoude). Nadat er eerst in de commissie diepgaand gesproken was over de handelingsruimte van GS bij het beoordelen van ruimtelijke plannen van gemeenten, was Henk van Dieren tijdens de bespreking positief over de uiteindelijke werkafspraken. Nauwkeurig als hij op dit punt was, diende hij toch nog een wijzigingsvoorstel in om een en ander te preciseren. Dit werd met ruime meerderheid aangenomen.


Klik op een foto voor een vergroting en meerdere foto's

 

Aan het eind van de vergadering was de afscheidsceremonie. De Commissaris van de Koning, Jaap Smit, schetste de politieke loopbaan van Henk van Dieren. Hij roemde zijn dossierkennis en benoemde zijn belangrijkste politieke wapenfeiten.

1. Naar aanleiding van de jaarstukken 2007 is in de Commissie voor het Onderzoek van de Rekening geconstateerd dat de informatievoorziening door Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) moet worden verbeterd. Een en ander heeft geleid tot een rapport van de Commissie Van Dieren. Provinciale Staten hebben op 28 januari 2009 de conclusies en aanbevelingen overgenomen.

2. Henk van Dieren heeft aan de wieg gestaan van het Kaderbesluit Groen, waarin de doelen en bijbehorende budgetten van het natuurbeleid zijn uitgewerkt.

3. De komst van de Omgevingswet en als gevolg daarvan de aanpassingen van het provinciaal omgevingsbeleid heeft geleid tot instelling van een Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid, een speciale Statencommissie die aan PS adviezen kan geven over de manier van discussie en besluitvorming over integrale documenten in het ruimtelijk domein, zoals de strategische visie voor de Krimpenerwaard. Henk van Dieren was een pleitbezorger van de nieuwe werkwijze en (op zich niet vreemd) ook voorzitter van deze commissie.

De Commissaris memoreerde dat Henk vooral actief is geweest in de Statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Duurzame Ontwikkeling en de voorgangers ervan. Daar behandelde hij onder andere de Visie Ruimte en Mobiliteit en de provinciale Verordening Ruimte en in het bijzonder het dossier windenergie.

De Commissaris sloot zijn lofrede af met de mededeling dat Henk voor zijn verdiensten als Statenlid benoemd is tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Hierna speldde hij hem het versiersel van deze Koninklijke Onderscheiding op. Met een staande ovatie onderstreepten de Statenleden hun waardering voor het scheidende Statenlid.

Hierna hield Henk van Dieren zijn laatste toespraak. Hij begon met zich te verontschuldigen ten opzichte van zijn kiezers dat hij volledige termijn niet kon uitzitten; het gemeentebestuur van zijn woonplaats heeft het tij niet kunnen keren.
Vervolgens hield hij een hartstochtelijk pleidooi over de vraag of een Statenlid er wel toe doet, of hij toegevoegde waarde heeft. Bij het positieve antwoord gebruikte hij twee voorbeelden: het bijsturen van de gebiedsontwikkelingen in de Zuidplaspolder en de wijziging van voorstel van GS over de Bentwoudlaan. Het was hard werken ( denken, lobbyen en veel contacten onderhouden), maar zeker de moeite waard.

Het is hierbij noodzakelijk te bedenken dat de provincie het verschil kan maken als er een helder profiel is en men zich niet overal mee bemoeit. Daarnaast is duidelijke communicatie met inwoners van groot belang. Het helpt dus niet als inwoners een brief krijgen van een 'sweepteammanager'.

Henk onderstreepte dat hij zijn werk heeft gedaan met de Bijbel als de betrouwbare, objectieve bron van wijsheid. Daarnaast was Pa Pinkelman in de politiek van Godfried Bomans een inspiratiebron, omdat dit boekje politici behoedt voor hoogmoed. Evenzo refereerde Henk aan In de schaduwen van morgen van de historicus Johan Huizinga, waarin de schrijver na een analyse van de tijdgeest kwam tot de erkenning van de culturele kracht van het christendom. De kunsthistoricus, filosoof en priester Antoine Bodar vatte in zijn Huizingalezing van 2017 diens gedachtegang als volgt samen: "We leven alsof God niet bestaat. Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?"

Henk sloot zijn laatste bijdrage af met het uitspreken van dank, allereerst aan God Die hem de gezondheid en de kracht heeft gegeven om dit werk al die jaren te kunnen doen. Hierna noemde hij zijn ouders, fractiegenoten, Statenleden, de Commissaris en de leden van GS, de ambtenaren en in het bijzonder de medewerkers van de Statengriffie ('onze mensen'). Zijn laatste woorden in de Statenzaal waren: "Het ga u allen goed".

Na afloop van de vergadering was er voor de Statenleden de gelegenheid Henk te groeten. Velen maakten hiervan gebruik, waarmee duidelijk werd welke gewaardeerde plaats Henk in de Staten heeft ingenomen. De waardering was ook breder, getuige de aanwezigheid van diverse ambtenaren en gem eentebestuurders en andere relaties. Ook verschillende partijgenoten, onder wie een vertegenwoordiging uit de gemeente Zederik en Tweede Kamerlid Kees van der Staaij, namen de gelegenheid om Henk te danken voor zijn inzet.

Servaas Stoop