10 november 2011

Bezuinigen moet zorgvuldiger

De bezuinigingsplannen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op subsidies voor maatschappelijke organisaties dienen zorgvuldig uitgevoerd te worden. Instellingen moeten de gelegenheid krijgen om hun organisatie op de nieuwe situatie aan te passen.

De Statenfractie van ChristenUnie & SGP wil de bezuinigingen niet ongedaan te maken, aldus fractievoorzitter Chris Schaapman afgelopen woensdag bij de behandeling van de begroting 2012 in Provinciale Staten van Zuid-Holland. De fractie benadrukte tijdens het Begrotingsdebat dat organisaties meer tijd moeten krijgen om alternatieven voor de bezuinigingen te ontwikkelen. Intussen dreigt veel goed werk, vrijwillig of betaald, verloren te gaan.

Zo vindt de fractie dat stopzetting van de provinciale subsidiëring van de landelijke telefonische hulpdienst Sensoor pas aan de orde kan zijn nadat het debat over bekostiging van deze organisatie in de Tweede Kamer achter de rug is. Gedeputeerde Staten zegden hun medewerking toe.
Een motie van de fractie om de Staten tijdig te informeren over de effecten van de bezuinigingen zodat vooruitlopend op de Begroting voor 2013 al op die effecten kan worden ingespeeld, werd unaniem aangenomen. Tenslotte werd een motie van CU & SGP om gemeenten beter te ondersteunen bij de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten, ook met algemene stemmen aangenomen.

Gelet op deze en andere resultaten tijdens het debat kan de ChristenUnie & SGP-fractie terugzien op een belangrijke bijdrage die veel steun kreeg. Maar zorgen blijven er wel. Over de aanbesteding van het openbaar vervoer en niet minder over het behoud van ons cultureel erfgoed.