7 september 2021

Bezoek aan bedrijventerreinen Midden-Holland

Op woensdag 1 september jl. zijn Nico de Jager en Arjan de Witte bij twee bedrijven op een aantal bedrijventerreinen in Midden-Holland op werkbezoek geweest. Houthandel Houtex B.V. in Waddinxveen en Metaalwarenfabriek Metacon B.V. op het Gouwepark in Moordracht zetten de deuren open voor het werkbezoek in het kader van het provinciaal bedrijventerreinenbeleid.

Binnen Zuid-Holland liggen in de regio Midden-Holland meerdere bedrijventerreinen. Met dit werkbezoek doen de ondernemers de oproep voor (flexibele) uitbreidingsruimte van bedrijventerreinen. Daarnaast riepen ze op tot het instellen van een persoon die als tussenpersoon kan fungeren om verschillende belangen van verschillende ondernemers en gemeenten aan elkaar te koppelen. 

De provincie Zuid-Holland heeft een behoefteraming opgesteld. Deze voorlopige cijfers liggen nu voor een check voor bij de regio’s. Dit onafhankelijke onderzoek wordt eind 2021 afgerond. Hierin wordt het vermoeden bevestigd dat er een kwantitatief en kwalitatief tekort is aan bedrijventerreinen. De bedrijven hebben tot 2030 een ruimtebehoefte van ongeveer 80 hectare. Het huidige omgevingsbeleid van de provincie voorziet hier niet in.

De ChristenUnie & SGP-fractie neemt de oproepen van de bedrijven mee in het verdere proces van het opstellen van regionale bedrijventerreinenvisies en vervolgens het eventueel wijzingen van het provinciaal bedrijventerreinenbeleid en de omgevingsverordening. Voor de fractie is het belangrijk om het MKB te faciliteren, omdat zij bijdragen aan de economie en werkgelegenheid. Wel doen we dat met het oog op een zo’n min mogelijke belasting van de omgeving. Dus waar het kan, binnen bestaand stedelijk gebied bouwen of door bijvoorbeeld de hoogte in te gaan. Waar dat niet kan moeten de uitbreidingsmogelijkheden afgewogen worden met de belangen van de omgeving.