2 februari 2022

Beter Bereikbaar Gouwe

Provinciale Staten hebben op 2 februari een besluit genomen over het maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). BBG en andere gerelateerde projecten zoals N207 Zuid, hebben alles te maken met het door onze fractie ingediende Amendement 609 dat in 2018 is aangenomen. Onze fractie heeft continu aangedrongen op twee aspecten, namelijk allereerst dat de regio zelf uiteindelijk de keuze moet maken en ten tweede dat het niet alleen gaat om de Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid), maar om de problematiek van en de impact op het hele gebied. Voor dit laatste waren vervolgstudies nodig die nu in het BBG zitten. 

Op de valreep zijn de laatste toevoegingen vanuit de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn meegenomen, onder andere door een amendement dat we samen met een aantal andere partijen hebben ingediend. Wij hebben in onze bijdrage aangegeven dat de koppeling van het BBG maatregelenpakket en de besluitvorming rondom het PIP voor de N207 Zuid gehandhaafd moet worden. Wij zijn dan ook blij dat we samen met de oppositie hiervoor een motie hebben kunnen indienen, de motie is aangenomen. Het resultaat van vandaag helpt de regio verder en doet recht aan het amendement dat onze fractie heeft ingediend, we kijken daarom met tevredenheid terug op deze vergadering.