5 februari 2016

Bestuurlijke ontwikkelingen

Op 3 februari 2016 spraken Provinciale Staten over bestuurlijke ontwikkelingen in de provincie. De discussie ging over drie punten.

1. Gedeputeerde Staten hebben een notitie "Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland" uitgebracht. Daarin staan uitgangspunten voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. De fractie SGP&ChristenUnie is tevreden over deze notitie. Gemeenten moeten in staat zijn hun taken goed uit te voeren. Per regio is er maatwerk nodig in de manier waarop gemeenten met elkaar samenwerken. Daarbij moet de provincie oog hebben voor de culturele eigenheid en identiteit van kernen en gemeenschappen. 

2. Gedeputeerde Staten hebben meegedeeld dat zij de regie overnemen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Dit is nodig omdat de gemeenteraden geen gezamenlijk gedeeld beeld hebben over de toekomst. De fractie SGP&ChristenUnie steunt de inspanningen van gedeputeerde Van der Sande om, samen met bestuurders en raadsleden in de regio maar ook met maatschappelijke organisaties en inwoners, te zoeken naar een uitweg uit de huidige impasse met het oog op de uitdagingen en kansen die het gebied kent.

3. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen willen samengaan tot een gemeente Vijfheerenlanden. De fractie SGP&ChristenUnie vindt dit een goede ontwikkeling. Complicerend is uiteraard dat twee van de huidige gemeenten in Zuid-Holland liggen en een in Utrecht. De wet schrijft voor dat er nu een commissie moet komen om een advies op te stellen over de vraag van welke provincie de nieuwe gemeente deel moet gaan uitmaken. Daarom moeten alle consequenties goed worden uitgezocht. Hiervoor is tijd nodig. Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor een goed inhoudelijk en zorgvuldig proces.