9 november 2022

Begroting 2023

Op 9 november is in de Provinciale Statenvergadering de begroting van 2023 vastgesteld. Nico de Jager, fractievoorzitter van de ChristenUnie&SGP bracht het volgende in via drie invalshoeken: Waarom we ‘Jubeljaar’ met een vraagteken boven onze inbreng schrijven, of er wel wat te ‘oogsten’ is en wat de volgende periode de inzet moet zijn voor Zuid-Holland.

In Leviticus lezen we dat God het Sabbatsjaar en Jubeljaar instelde: voor de HEERE. Dat in de eerste plaats! Maar in zo’n jaar vond ook een bepaalde herschikking plaats. Zoals schulden die werden kwijtgescholden, bezittingen die teruggegeven werden, slaven die weer hun vrijheid terugkregen. Dat mag ons inspireren bij het omzien naar de naaste.

Ik schets u wat hoofdlijnen van onze inbreng in deze vergadering. Afgelopen jaar is er aandacht gekomen voor bijvoorbeeld antisemitisme en de situatie in China.

Er zijn mooie resultaten geboekt op het gebied van Cultuur en Erfgoed. Hoewel aarzelend, is nu toch een betere focus gekomen op de stikstofproblematiek. Er zijn belangrijke stappen gezet voor de toekomst van de landbouw, de staat van de natuur en de kwaliteit van water en bodem. Afgelopen zomer zijn er ook stevige moties aangenomen die onder meer boeren een steun in de rug moeten geven.

De investeringen van de provincie in de woningbouw gaan er mede voor zorgen dat de juiste woningen op de gewenste plekken gebouwd gaan worden. Overigens is nu nog lang niet zeker of deze woningbouw snel gerealiseerd kan worden, mede door de situatie van de stikstofproblematiek.

Mobiliteit is belangrijk voor de realisatie van woningbouw, want wij zijn voorstander van ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Bij mobiliteit vragen we blijvend aandacht voor de ontsluiting van de landelijke gebieden.

Verder hebben we aandacht gegeven aan de verschillende crises die het besturen momenteel uitdagend maken. Bijvoorbeeld het minder vanzelfsprekend worden van de sociale cohesie in de samenleving. Toch hoeven wij niet zonder hoop te zijn. Onze fractie mag weten dat God regeert over de machthebbers van deze aarde. Het loopt Hem niet uit de hand.

Onze complete bijdrage kunt u hier lezen: Een jubeljaar?