13 november 2019

Begroting 2020

De Begroting 2020 is met steun van de ChristenUnie en SGP vastgesteld. Fractievoorzitter Nico de Jager heeft in het debat in Provinciale Staten van 13 november aandacht gevraagd voor drie thema’s: 1] Bouwen en bewaren; 2] Cultuur en kwetsbaren en 3] Verstandig besturen.


Het nieuwe College is pas op 4 september geïnstalleerd. De Begroting 2020 is daarom vooralsnog beleidsarm. In het vroege voorjaar van 2020 presenteert het College een beleidsrijke herziene begroting voor 2020. In de tussenliggende periode spreken de gedeputeerden met maatschappelijke partners, bedrijven, inwoners en gemeentebesturen over de invulling van het coalitieakkoord. En dus over de wensen voor de herziene begroting. Op 5 en 12 november hebben ontmoetingen plaatsgevonden onder de titel ‘Zuid-Holland ontmoet 2019’. Het debat in Provinciale Staten van 13 november had daardoor vooral het karakter van ‘Algemene Politieke Beschouwingen’; welke focus wil onze fractie aanbrengen in de invulling van het coalitieakkoord ‘Elke dag beter’ en de herziene begroting? Zoals elke goede preek, bestond het betoog van de fractie van ChristenUnie en SGP uit drie delen.


1. De ChristenUnie en SGP bepleit zowel aandacht voor bouwen van woningen, ondersteunen van het MKB en investeren in fietsen en openbaar vervoer; bijvoorbeeld een volwaardige Waterbus. Onze bevolking groeit namelijk. Tegelijk hebben wij de opdracht om de aarde te bewaren voor toekomstige generaties. De ChristenUnie en SGP vraagt zich bijvoorbeeld af of een economie van 6 dagen i.p.v. 7 dagen veel beter is voor milieu, klimaat en gezondheid. Voor natuur, klimaat en energie zijn voor ons nuchterheid, betaalbaarheid en haalbaarheid daarbij belangrijke kernbegrippen. Iedereen moet mee kunnen komen. De ChristenUnie en SGP heeft tenslotte aandacht gevraagd voor een betere verkeersveiligheid. Toerisme is prima maar mag niet leiden tot onevenredig lijden tot overlast van de omgeving.


2. In het blokje ‘cultuur en kwetsbaren’ heeft onze fractie gepleit voor extra investeren in beschermen, restaureren en herbestemmen van erfgoed én investeren in promotie van erfgoed. De provincie Zuid-Holland moet nodig investeren in ‘iedereen doet mee’. Een afwijkende mening ten opzichte van de gangbare cultuur lijkt helaas steeds vaker een probleem te zijn.


3. Verstandig besturen betekent voor onze fractie een eerlijk en verstandig financieel beleid met een gelijke (financiële) uitgangspositie voor alle beleidsterreinen. Onze vaste cultuur- en erfgoedpartners moeten gecompenseerd worden voor loon- en prijsstijgingen, zodat zij voor de provincie kunnen blijven doen wat met hen is afgesproken. En aandacht van helder Nederlands taalgebruik in alle communicatie door de provincie.
Tenslotte kijken wij vanuit ons geloof uit naar de dag waar het echt beter wordt. Een tijd waarin de schepping niet meer zucht maar schittert als het volkomen werk van God.