21 november 2016

Begroting 2017 - waardering én waakzaam

”Ik heb het gevoel dat we de aandacht voor de begroting de laatste jaren meer moeten delen met andere belangrijke onderwerpen”, zei fractievoorzitter Servaas Stoop bij de behandeling van de Begroting 2017. Dat sloeg in de eerste plaats op een paar andere agendapunten waarvoor eerst ruim de tijd werd genomen. Maar Stoop noemde ook ontwikkelingen op wereldschaal en zaken die dichter bij huis gebeuren. Hij wees zowel op het economisch herstel maar vroeg tegelijk aandacht voor verlies van werkgelegenheid in de zgn. maakindustrie. We kampen met veel leegstand in winkelstraten. De detailhandel zit in een diep dal.

Op de lange termijn laten de prognoses zien dat de provinciale financiën risico’s lopen. Tegelijk is er het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om 42 miljoen extra uitgaven te doen plus een verlaging van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Hoe kan dit samengaan? Het ’waarom’ kon GS uitleggen maar daarmee blijven de cijfers nog wel staan. We blijven waakzaam.

De fractie is tevreden dat haar eerder uitgesproken wensen door Gedeputeerde Staten (GS) zijn verwerkt, zoals extra middelen voor het oplossen van een aantal knelpunten in het openbaar vervoer en een impuls voor de restauratie van Rijksmonumenten.
Verder hebben we opnieuw de aandacht gevestigd op zaken als luchtkwaliteit, verkeerseducatie en tarieven openbaar vervoer. Stoop pleitte ervoor om de tarieven voor het openbaar vervoer niet te laten stijgen. Hij wees op de dalende lasten voor de autobezitters. Helaas werd een amendement nipt verworpen.

Lees de hele debatbijdrage.