14 november 2015

Algemene beschouwing begroting 2016

'Als ik de actualiteit op me laat inwerken en ik probeer daar namens onze fractie van SGP & ChristenUnie een duiding aan te geven, dan komt het woord 'instabiliteit' bij mij naar boven. Er is een aantal uiteenlopende ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken, die enerzijds hoopgevend zijn en perspectief aan mensen kunnen bieden en anderzijds zo verontrustend zijn dat mij soms de vraag bekruipt: "Waar gaat dit heen?". Nu ga ik vandaag niet de wereldproblematiek beschouwen en becommentariëren, maar ik noem kort enkele maatschappelijke thema's, die ons bezig houden', aldus fractievoorzitter Servaas Stoop van de SGP&ChristenUnie fractie in de algemene beschouwingen op de begroting 2016.

Algemene beschouwingen begroting 2016.pdf

Aangaande de economische ontwikkeling werd deze week gesteld dat alle seinen op groen staan. Er lijkt zich een trend van bescheiden economische groei af te tekenen. Dat biedt perspectief voor bedrijven, werknemers en de overheid. Mogelijk meer stabiliteit zo u wilt.
Tegelijkertijd zien we dat bepaalde groepen in onze samenleving het zwaar hebben gehad en nog hebben. Zij en vele anderen hebben het voorbije jaar gemerkt dat er in het overheidsbeleid een aantal fundamentele veranderingen heeft plaatsgevonden. Gemeenten hebben als meest nabije overheid meer verantwoordelijkheden gekregen om in het sociale domein op het totaal van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning, voor onze jongeren en voor participatie door middel van werk en inkomen hun inwoners in hun kracht te zetten (zoals we dat mooi kunnen zeggen). Deze omslag in denken en handelen, deze veranderende verhouding tussen overheid en inwoner, is voor iedereen wennen en het feit dat de uitvoering van het beleid op een aantal onderdelen nog niet naar behoren loopt brengt onzekerheid met zich mee.

Uit politieke discussies op landelijk niveau blijkt regelmatig dat van stabiliteit rond het kabinet niet echt sprake is. De uitdaging wordt met de dag groter om voor ingrijpende voorstellen een werkbare meerderheid te vinden in het parlement. Bovenop deze dagdagelijkse beslommeringen deden zich ingrijpende gebeurtenissen voor, met de gevolgen waarvan we tot op de dag van vandaag worden geconfronteerd. Het ingewikkelde vraagstuk van de opvang van de vele duizenden vluchtelingen, die vanwege uitbarstingen van geweld en onderdrukking hun heil binnen de grenzen van Europa zoeken, beheerst bijna iedere dag het nieuws en plaatst alle overheden voor moeilijke vragen. Vooral van gemeenten wordt verwacht dat zij zich inspannen om binnen korte tijd voor verschillende vormen van huisvesting te zorgen.